Tất cả
Hành Tinh: Namec
Server: Server 7
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
150,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 7
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
130,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 7
Vật phẩm: Quần
Loại đồ: Tăng HP
130,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 7
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
130,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 7
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Sức đánh
130,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 7
Vật phẩm: Áo
Loại đồ: Tăng HP
130,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Sức đánh
230,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
130,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 1
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Sức đánh
300,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tăng HP
160,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Sức đánh
180,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
180,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tăng HP
130,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 3
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Sức đánh
220,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 3
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Hút HP
120,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 3
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Hút HP
130,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 3
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tăng HP
130,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 3
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
230,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 3
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Hút HP
130,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 3
Vật phẩm: Set đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
200,000đ